BELGELENDİRME BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ÖNŞARTLAR

Adayın başvuruda bulunacağı sınav ile ilgili bir giriş şartı olup olmadığına BİLGİ BANKASI-SINAV ŞARTNAMELERİ bölümünden başvuruda bulunacağı sektöre ait şartnameyi indirip oradan bakabilir.

BAŞVURULARIN ALINMASI

yesilisikakademi.com.tr sitemizdeki BELGE İŞLEMLERİNDEN ‘ ADAY BAŞVURU FORMU’ doldurulup çıktısı alınarak imzalanır ve YEŞİL IŞIK AKADEMİ’ye elden veya kargo ile ulaştırılır. On-line giriş işlemi yapılırken kimlik ve sınav ücreti banka dekontu taranır ve yüklenir.

ONAYLAMA

YEŞİL IŞIK AKADEMİ’ye ulaşan imzalı başvuru formu personel belgelendirme asistanı tarafından kontrol edilir ve imzalanır. Gerekli şartları sağlayan aday sınava girmeye hak kazanmış olur.

SINAV

Adayın sınav günü sınav saatinden en geç 15 dakika önce ilgili sınav merkezinde sınava hazır olması gerekir. Sınava vaktinde katılım sağlamayan adayın sınav hakkı yanmış kabul edilir. Sınav merkezinde hazır olan aday ilgili sınava katılır.

SINAVLARIN İÇERİĞİ

Sınavlar teorik ve performansa dayalı uygulama sınavları olmak üzere iki bölümden oluşacaktır. Teorik ve performansa dayalı sınav bölümleri ayrı ayrı değerlendirilecektir ve her iki sınavdan da başarılı olması durumunda ilgili yeterlilikten başarılı olarak kabul edilerek mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacaktır.

SINAVDA ORTAYA ÇIKABİLECEK USULSÜZLÜKLER

Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunan (ör: kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) adayın sınavı iptal edilir.

SINAVLARA KAÇ KEZ GİRİLEBİLİR

Sınavın, teorik ya da performansa dayalı bölümünden veya her iki bölümünden de başarısız olan aday bir (1) yıl içerisinde başvurması halinde, başarısız olduğu bölümde yer alan birim, birimlerin bazılarından ya da birimlerin tümünden sınava tekrar girebilir. Bir yıldan daha fazla ara verilmesi durumunda, adayın her iki bölümden de sınava girmesi gerekmektedir.

Kapsamımızda bulunan yeterliliklerde minibüs şoförü, taksi şoförü, motosikletli kurye, şehir içi toplu taşıma otobüs şoförü, servis aracı şoförü, kamyon şoförü yeterliliklerinden iki diğer tüm yeterliliklerimizde 3 kez sınava girme hakkınız vardır.

BELGE SÜRECİ

Belge almaya hak kazanan adayın sonuçları MYK sistemine yüklenir. MYK tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi YEŞİL IŞIK AKADEMİ’ye gönderilir. YEŞİL IŞIK AKADEMİ Genel Müdürü tarafından imzalanan Mesleki Yeterlilik Belgesi Belge/LOGO ve İşaretlerin kullanım sözleşmesi ve belge teslim formu imzalatıldıktan sonra YEŞİL IŞIK AKADEMİ’de belgelendirilmiş adaya bizzat verilir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN YABANCI DİLDE DÜZENLENMESİ

Belgelendirilmiş kişi, Mesleki Yeterlilik Belgesini Yeşil Işık Akademi’den Avrupa Birliğinin kabul ettiği dillerde ve ülkemiz ile ikili tanıma anlaşması yapmış ülke dillerinde talep edebilir. Böyle bir talep olması halinde, Yeşil Işık Akademi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan belgelendirilmiş kişinin bu talebi doğrultusunda belgesinin düzenlenmesi ve basılması sürecini takip eder. Bu durumda Yeşil Işık Akademi, belgelendirilmiş kişiden tercüme bedelini alarak, Mesleki Yeterlilik Kurumu hesaplarına yatırır. Ayrıca Yeşil Işık Akademi belge sahibinden tercüme bedeli dışında ilave ücret talep edebilir. İlave ücret, belge tercüme bedeli tutarını aşamaz

İTİRAZ-ŞİKAYET

Aday belge veya belgelendirme sürecinin herhangi bir uygulamasına İtiraz veya Şikâyet Formu ile itiraz veya şikayette bulunabilir.

Yapılan itiraz/şikâyetlerin  Değerlendirilmesi Prosedürüne göre değerlendirilecektir. İtiraz ve Şikayet Formu’na yesilisikakademi.com.tr sitesi üzerinden de ulaşılabilmektedir.

Aday bir yetersizlik veya uygun olmayan işlemle karşılaştığında 10 gün içerisinde YEŞİL IŞIK AKADEMİ’ ye itirazda bulunabilir.

BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Çelik kaynak alanında belge geçerlilik süresi seçilen metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir. Diğer tüm yeterliliklerimizin belge geçerlilik süresi 5 yıldır.

BELGENİN KAYBEDİLMESİ

Belge sahibi, belgesini kaybettiğini belgelendirme kuruluşuna dilekçe halinde bildirir. Dilekçesi incelenen belge sahibi şayet belgesinin geçerlilik süresi geçmemiş ise belirlenmiş ücret doğrultusunda yeniden belgelendirilebilir.

YENİDEN BELGELENDİRME

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca Yeşil Işık Akademi’ye performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda belgenin süresi ilgili Ulusal Yeterlilikteki usul ve esaslar dâhilinde belirtilen sürelerde uzatılır.

Uzatma süresi bittikten sonra Ulusal Yeterlilikteki belirtilen sınav türlerine göre belgelendirilmiş kişiye sınav yapılır.

Daha önce, ilgili ulusal yeterlilikte yetkili olan farklı bir kuruluştan alınmış belgelerin yenilemesi de yapılabilir.

Yeniden belgelendirme için yöntem, eğer ilgili ulusal yeterlilikte özel bir uygulama belirtilmemiş ise ilk belgelendirme için belirtildiği şekilde uygulanacaktır. Bu amaçla, Yeşil Işık Akademi tarafından, belge geçerlilik tarihinden 1 ay önce belge sahibine telefon, SMS ve mail yoluyla ulaşılarak, belge yenileme süresinin geldiğinin bilgisi paylaşılır ve yeniden belgelendirme için gerekli evraklar istenir.

Talep edilen evrakın gönderilmesinden sonra, Personel Belgelendirme Asistanı tarafından, ilgili belge sahibi için, PB.FR.06.06 Yeniden Belgelendirme Karar Formu oluşturulur ve belgelendirmesinin yenilenmesi yönünde karar verilmesi amacıyla, ilgili Karar Vericiye iletilir. Yeniden belgelendirme onay kararını Karar Verici alır.

Belge yenileme için bilgilendirmesi yapıldığı halde, zamanında başvuruda bulunmayanlar hakkında belge iptal işlemleri uygulanır.

Yeniden belgelendirme için Yeşil Işık Akademi ücret talep edebilir. Bu ücret belgenin ücret tarifesindeki fiyatından daha fazla olamaz.

BELGE KAPSAMININ DARALTILMASI

Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, Karar Vericinin kararı ile, kişinin belgelendirme kapsamını şartları karşılamayan kısmı dışında tutacak şekilde daraltır, yeni belge düzenlenir. Kapsam daraltma talebi belgeli kişi tarafından yapıldığında herhangi bir işlem (sınav vb.) yapılmaz, yeni belge düzenlenir.

Belgelendirilmiş kişilerin belgelerinin askıya alınması, iptal edilmesi ve belge kapsamının daraltılması ile ilgili itirazlar ve şikâyetler; Şikâyet ve İtiraz Komitesi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Komitenin kararı, oy çokluğu ile alınır, Karar Verici tarafından uygulanır.

BELGE KAPSAMININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Belgenin verilme kapsamında, ilgili yeterlilik revizyonundaki köklü değişikler olması durumunda, program sahibi talebine istinaden, belgelendirilmiş kişi tekrar sınava tabi tutulabilir. Bu sınav, yeniden belgelendirme döneminde yapılır. Belgelendirilmiş kişinin mevcut belgesi o belgenin geçerlilik süresine kadar geçerlidir.

Belgelendirme programında ilave değerlendirme gerektirecek şekilde bir değişiklik olduğunda (Revizyon vb.), ilgili program kapsamında belgeli tüm adaylar e-mail, sms veya telefon ile bilgilendirilir ve Web sitesinde talep gerektirmeksizin kamuya açık halde yayımlanır.

BELGE KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ

Kapsam genişletme talebinde bulunan belgelendirilmiş kişiler, başvurdukları kapsam dâhilindeki Ulusal Yeterlilikte belirtilen sınavlara (teorik, performans) tabi tutulurlar. Uygun durumlarda kapsam genişletme sınavları yeniden belgelendirme sınavları ile birlikte gerçekleştirilebilir. Kapsam genişletme başvurusu yeni başvuru olarak değerlendirilir, Başvuruların Alınması ve Değerlendirilmesi Prosedürü’ nün ilgili maddelerinin tamamı uygulanır. (Aday Başvuru Formu, Belge, Logo ve İşaretlerin Kullanım Sözleşmesi vb. tekrar düzenlenir.)

BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTAL EDİLMESİ

1.1 Belgenin Askıya Alınması:

Belge aşağıdaki şartların oluşması durumunda, Karar Vericinin kararı ile Belge Askıya Alma/İptal Karar Formu doldurularak askıya alınır.

  • Gözetim süresi sonuna kadar gözetim şartlarını yerine getirmemiş belgelendirilmiş kişilerin belgeleri, öncelikle askıya alınır ve gözetim sürecinin tamamlanması beklenir.
  • Belgelendirilmiş kişinin, sözleşme metnindeki yükümlülükleri, belgenin iptalini gerektirmeyecek ölçüde ihlal etmesi halinde belge askıya alınır ve bu durum belgelendirilmiş kişiye bildirilir.
  • Belgelendirilmiş kişinin, Belge, Logo ve İşaretlerin Kullanım Prosedürü’ ne aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda, belge askıya alınır ve bu durum belge sahibine bildirilir.

Belgelendirmenin askıya alınması durumunda, belgelendirilmiş kişinin belgeyi kullanmaktan uzak durması gerekliliği, Belge, Logo ve İşaretlerin Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilmiştir.

Belgelendirilen kişi tarafından, askı süresi içinde gerekli şartları tamamladığına dair yeterli bilgi ve belgenin Yeşil Işık Akademi’ye sunulması halinde, askı hali sona erdirilir. Bu durum ilgili kişiye web sayfasındaki ilgili alanda yayımlanarak ve Belgelendirme Asistanı tarafından iletişim araçları kullanılarak bildirilir. Belgelendirilmiş kişi tarafından gerekli şartlar sağlanmazsa belge; geçerlilik süresi sonuna kadar askıya alınır.

1.2 Belgenin İptal Edilmesi:

Belge aşağıdaki şartların oluşması durumunda,

  • Askıda olup, belge geçerlilik süresi dolmuş belgeler,
  • Belge, Logo ve İşaretlerin Kullanım Prosedürü’ ne göre, yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
  • Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
  • Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Yeşil Işık Akademi’nin yetkilerinin iptal edilmesi durumunda; eğer belge, gözetime tabi tutulmamış ise gözetim süresi zamanında; gözetime tabi tutulmuş ise belge süresinin sonunda,
  • Belgelendirilmiş kişi isteği doğrultusunda,
  • Yeniden belgelendirme şartlarını sağlamayan belgeler Karar Vericinin kararı ile Belge Askıya Alma/İptal Karar Formu doldurularak iptal edilir.

Belgesi iptal edilen kişiler, Yeşil Işık Akademi web sayfasında Adı Soyadı, Belge numarası, belge tarihi ve iptal tarihi belirtilerek yayımlanır.

Belgesi iptal edilen kişiler belgenin aslını 1 (bir) ay içinde Yeşil Işık Akademi’ye göndermek zorundadır.

Daha önce, ilgili ulusal yeterlilikte yetkili olan farklı bir kuruluştan alınmış belgelerin yenilemesi de yapılabilir.

Yeniden belgelendirme için yöntem, eğer ilgili ulusal yeterlilikte özel bir uygulama belirtilmemiş ise ilk belgelendirme için belirtildiği şekilde uygulanacaktır. Bu amaçla, Yeşil Işık Akademi tarafından, belge geçerlilik tarihinden 1 ay önce belge sahibine telefon, SMS ve mail yoluyla ulaşılarak, belge yenileme süresinin geldiğinin bilgisi paylaşılır ve yeniden belgelendirme için gerekli evraklar istenir.

Talep edilen evrakın gönderilmesinden sonra, Personel Belgelendirme Asistanı tarafından, ilgili belge sahibi için, PB.FR.06.06 Yeniden Belgelendirme Karar Formu oluşturulur ve belgelendirmesinin yenilenmesi yönünde karar verilmesi amacıyla, ilgili Karar Vericiye iletilir. Yeniden belgelendirme onay kararını Karar Verici alır.

Belge yenileme için bilgilendirmesi yapıldığı halde, zamanında başvuruda bulunmayanlar hakkında belge iptal işlemleri uygulanır.

Yeniden belgelendirme için Yeşil Işık Akademi ücret talep edebilir. Bu ücret belgenin ücret tarifesindeki fiyatından daha fazla olamaz.