1. GİRİŞ

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin genel amacı, iş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim verilmesini sağlamak, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumu kolaylaştırmaktır. YEŞİL IŞIK AKADEMİ Mesleki Yeterlilik Belgelendirme, işçi ve işveren arasında verimli bir çalışma ilişkisi yaratmak ve üretimde kaliteyi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı ile birlikte sağlamak misyonları doğrultusunda belirlemiştir.

2. SERTİFİKASYON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1 Ulusal Meslek Standardı Nedir?

Ulusal Meslek Standardı (UMS), bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

2.2 Ulusal Yeterlilik Nedir?

Ulusal Yeterlilik (UY), ilgili olduğu meslek standardına paralel olacak şekilde bireylerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin bütününe verilen isimdir.

2.3 Sertifika Nedir?

Günümüzün hızla değişen bilişim sektöründe bireylerin kendine bir kariyer sağlayabilmesi için bilgi, beceri ve deneyimlerini belgelemeleri istenmektedir. Sertifikasyonlar, tanımı belirlenmiş bir bilgi ve beceri düzeyi için gerekli birikimi ölçüp değerlendiren belgeleme standartlarıdır.

2.4 Nasıl Sertifika Alınır?

En az ilköğretim mezunu olan adaylar, YEŞİL IŞIK AKADEMİ Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezinde teorik, varsa mülakat ve pratik sınavlara girecek, sınavlarda belirli bir başarı puanının üzerine çıkan adaylara sertifika verilecektir.

2.5 Neden Sertifika Almalıyım?

Kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini tanımlamanın en doğru yollarından biri de kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak yetkin kuruluşlar aracılığıyla alacakları sertifika olacaktır. Bu sertifika aracılığıyla kişiler mesleki bilgi ve beceri düzeylerini istihdam edilme aşamasında işçi ve işverenin karşılıklı olarak kolaylıkla karşılayabilecektir. Takip eden dönemde özellikle uluslararası alanda geçerliliği kabul edilmiş bir sertifika edinilmesi durumunda farklı ülkelerde iş bulma imkânı doğacaktır.

3. SINAV ŞARTLARI

3.1 Sınavlara Giriş ve Uygulama Şartları

Adayların sınava kabul edilmeleri için sınav başvuru formunun sınav öncesinde tamamlanmış ve bizzat aday tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Adaylar sınav saatinden 30 dakika önce sınav yerine gelmiş olmalıdır. Sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava kabul edilemezler. Teorik ve performansa dayalı uygulama sınavı olarak 2 aşamada gerçekleştirilecek sınavlar birimler bazında değerlendirilir ve ancak tüm birimlerde ilgili yeterlilikte belirtilen başarı puanını almış olan adaylar sertifika almaya hak kazanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için, Teorik sınavdan, var ise mülakat sınavından ve performansa dayalı uygulama sınavından Ulusal Yeterliliklerde belirtilen başarı puanını almış olması gerekir. Mücbir sebeplerden dolayı yarım kalan sınav geçersiz sayılır, sınav uygulaması başka bir güne ertelenir. Bu durumda adaylar herhangi bir hak kaybına uğramazlar. Adayların sınav sırasında usulsüzlük, kopya veya hile yaptıkları veya yapmak üzere girişimde bulundukları tespit edilirse, sınav yapıcı ve/veya sınav gözetmeni tarafından sınav bölgesinden uzaklaştırılıp, sınav yapıcı ve/veya sınav gözetmeni tarafından tutanak doldurularak durum kayıt altına alınır

3.2 Teorik Sınavlar

Teorik sınavlar sınıf ortamında çoktan seçmeli test şeklinde gerçekleştirilir. Sınıf ortamında gerçekleştirilecek sınavlarda aynı yeterlilikte aynı anda sınava giren adaylara aynı içerikte sorular sorulmakla beraber her aday için soru sırası ve seçenekleri farklılık gösterebilir. Kâğıt kalem ile soru formuna dayalı çoktan seçmeli test sınavı uygulanır. Adaylar soru kitapçığı üzerinde soruları cevaplarlar. Adayların, birbirlerinin kâğıtlarını görmeyecek biçimde oturmaları sağlanır. Adaylar, soru kitapçığı üzerindeki aday bilgilerini doğru olarak doldurmak ve kitapçık üzerindeki ilgili bölümü imzalamak zorundadır. Her soru için sadece 1 tane şık işaretlenmelidir. Birden fazla veya uygunsuz şekilde işaretlenen cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir. Adaylar sınav salonunda Sınav Yapıcı ve/veya Sınav gözetmeni tarafından kendilerine gösterilen yerlere oturmak zorundadır. Sınav esnasında adayların birbirleri ile iletişim kurmaları yasaktır. Sınav Yoklama Formu, Sınav Yapıcı ve/veya Sınav Gözetmeni tarafından sırayla adaylara ulaştırılarak imzalamaları sağlanır. Adaylar yanlarında hiçbir kitap, doküman, cep telefonu veya iletişim aygıtı bulunduramazlar.

3.3 Performansa Dayalı Uygulamalı Sınavlar

Performansa dayalı uygulama sınavları mesleğin uygulandığı gerçek ortam veya bu ortamın gerçeğe en yakın kurgulanmış koşullarında gerçekleştirilir. Uygulama sınavı, Sınav Yapıcı tarafından Ulusal Yeterliliklerde öngörülen başarım ölçütleri temel alınarak her meslek için ayrı ayrı hazırlanmış Uygulama Sınavı Değerlendirme Formları kullanılarak değerlendirilir. Adayların sertifika alabilmeleri için uygulama sınavında Ulusal Yeterliliklerde öngörülen başarı oranını sağlamış olmaları gerekmektedir.

3.4 Mülakat Sınavı

Adaydan kendisine verilen projede gösterilen işi açıklaması beklenir. Adayların başarılı sayılması için Ulusal Yeterliliklerde öngörülen başarı oranını sağlamış olmaları gerekmektedir.

4. SINAV SONRASI ŞARTLAR

4.1 Sınavların Değerlendirilmesi

Sınav bitiminde, sınavların soru kitapçıkları ve sınavda kullanılan formlar Sınav Yapıcı ve/veya Sınav gözetmenleri tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde YEŞİL IŞIK AKADEMİ Merkez Ofise gönderilir. Belgelendirme Karar Alıcı tarafından değerlendirilen sınav sonuçları adaylara duyurulmak üzere sisteme yüklenir. Performansa dayalı uygulama sınavlarında, Sınav Yapıcılar, kendilerine verilen ve yeterlilikte öngörülen başarım ölçütlerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmış eylemlerden oluşan “Uygulama Sınavı Değerlendirme Formları” üzerinden, adayın söz konusu eylemleri başarı ile tamamlayıp tamamlayamadığını değerlendirir. Sınavlarda gösterilmesi gereken başarı kriterleri Ulusal Yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirme bölümlerinde belirtilmiştir. Ulusal Yeterliliklerin zorunlu birimlerinin tümünde, yeterlilikte tarif edilen başarı kriterlerini sağlayan aday belge almaya hak kazanır.
4.2 Belgelendirme Kararı ve Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi
Belgelendirme için başvuran adayın belge alabilmesi için, sınav sonuçları ve diğer tüm evraklar üzerinden yapılan inceleme ve değerlendirme ertesinde başvuruda bulunduğu meslek dalına ait Ulusal Yeterlilikler de belirlenen başarı kriterlerini sağlaması ve sınav süreçlerinin uygunluğunun onaylanması gerekmektedir. Belgelendirme kararı, YEŞİL IŞIK AKADEMİ de çalışan Karar Vericiler tarafından verilir. Belgelendirme kararı Taşere edilmez ve/veya başka kişi veya kuruluşa devir edilmez. Teorik, var ise mülakat ve performansa dayalı uygulamalı sınav sonuçları, sınavdan sonra en geç 10 gün içerisinde YEŞİL IŞIK AKADEMİ web sitesi aracılığı ile sadece sınava girmiş olan kişilerin erişebilecekleri şekilde ilan edilir. Belge almaya hak kazananların listesi ile sınava ilişkin diğer bilgiler MYK’ ya iletilir. Aday adına düzenlenen Mesleki Yeterlilik belgesi başvuru formunda belirttiği şekilde adaya teslim edilir. Belgeler, ilgili meslek dalına ait Ulusal Yeterlilik’ te belirlenen süreler içerisinde geçerli olacaktır. Sınavlarda başarılı olamayan adaylara gerekli bildirimler yapılır. Adayların başarısız oldukları birimlerde ilk sınav tarihini takip eden bir yıllık dönemde yeni bir ödeme yapmadan 2 kez daha sınava girme hakkı bulunmaktadır. Aynı birimde girmiş olduğu 3 sınavdan da başarısız olan adaylarla, ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl geçmiş olan adayların sınava girebilmek için yeniden sınav ve belgelendirme ücreti ödemeleri gerekir.

4.3 Yeniden Belgelendirme

MYK’ nın ilgili belgelendirme programında belirlediği Belge Geçerlilik süresi sonunda kişiden talep gelmesi, Program Komitesinin veya MYK’ nın, belgelendirme programında yeniden belgelendirmeyi gerektirecek şekilde değişiklik yapması ile yeniden belgelendirme süreci başlatılır

4.4 Askıya Alma ve İptal Belgenin Askıya alınması

Belge aşağıdaki şartların oluşması durumunda, Belgelendirme Komitesi kararı ile altı (6) ayı aşmamak kaydı ile askıya alınır.
• Belgelendirilmiş kişinin, gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması,
• Belgelendirilmiş kişinin, belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması,
• Belgelendirilmiş kişinin gözetim veya yeniden belgelendirme faaliyetlerinin gerekli şartlarda yapılmasına izin vermemesi,
• Belgelendirilmiş kişinin sözleşme metnindeki yükümlülükleri, belgenin iptalini gerektirmeyecek ölçüde ihlal etmesi,
• Belgelendirme kapsamında yer alan Ulusal Yeterliliğe ilişkin, ilgili standart dışında uygulanması gereken yasal yaptırımların yerine getirilmediğinin tespiti,
• Belgelendirme kurallarına uyulmaması,
• Belge ve logonun yanlış kullanımı,